20 lat doświadczeń

w branży pogrzebowej

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny ponoszącemu koszty pogrzebu w wysokości 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota ta ustalana była miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Od 1 marca 2011 r. wysokość zasiłku wynosi 4000 zł

Sprawdź wysokość zasiłku w poprzednich okresach

Wybierając naszą firmę zapewniasz sobie natychmiastową wypłatę zasiłku pogrzebowego!

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składamy w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Zasiłek przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • członka rodziny jednej z tych osób, czyli:
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w poprzednim punkcie,
  • rodzeństwo,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • osoby, nad którymi ustanowiona została opieka prawna,

Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Poznaj naszą ofertę

Usługi pogrzebowe

Czytaj więcej

Produkcja nagrobków

Czytaj więcej